Privacyverklaring

InterMedia NV respecteert je privacy en al je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EY 2016/679, hierna AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In onze Privacyverklaring wordt in meer detail uiteengezet hoe InterMedia NV met dergelijke gegevens omgaat. Deze privacyverklaring is opgedeeld in een algemeen deel, de website en de nieuwsbrief van InterMedia NV.

 

Algemeen

Over InterMedia NV

InterMedia NV is een uitgeverij van huis-aan-huisbladen (Flash, Publiek, Inuwgemeente, MAXzine en het online lifestyle platform flashmagazine.be). Ook grafisch design, drukwerk en huis-aan-huisbedeling zijn diensten waarvoor je terecht kan bij InterMedia NV. InterMedia NV heeft als doel de regionale en lokale ondernemer te begeleiden in de wereld van off- en online communicatie.

 

Gegevens InterMedia NV

InterMedia N.V.

Hondstraat 18

3582 Beringen

BTW BE0437.876.509

Telefoon: +32 (0)11 76 77 18

E-mail: info@intermedia.be

 

Verwerking persoonsgegevens

InterMedia NV verwerkt persoonsgegevens van jou als klant doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Er worden geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens bijgehouden. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Bedrijfsgegevens
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Beantwoorden van vragen die via het antwoordformulier worden ingediend
  • Telefonisch contact i.v.m. opvolging offertes en/of verkoopcontracten
  • Facturatie van onze diensten
  • Administratieve opvolging
  • Verzenden van nieuwsbrieven

 

Bewaartermijn

InterMedia NV zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren we een termijn van 3 jaar na laatste contact geïnitieerd door de klant/prospect.

 

Delen met derden

InterMedia NV verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluit InterMedia NV een verwerkingsovereenkomst (conform de regelgeving omtrent AVG) om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Rol InterMedia NV

InterMedia NV verwerkt gegevens van haar klanten en is voor die gegevensverwerking verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In sommige gevallen zal InterMedia NV op zijn beurt ook persoonsgegevens gaan verwerken, verzameld en aangereikt door haar klanten in functie van een opdracht. In deze relatie is InterMedia NV de verwerker van de persoonsgegevens in de zin van de AVG.  Dat betekent dat InterMedia in opdracht en op instructie van zijn klant (= verwerkingsverantwoordelijke). Onze klanten hanteren een eigen privacy-beleid waar InterMedia niet verantwoordelijk voor is.

 

Beveiliging

InterMedia NV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons data security policy.

 

Recht op inzage, verbetering of verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met InterMedia NV via info@intermedia.be. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Voor de persoonsgegevens waarbij InterMedia NV niet optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, dien je contact op te nemen met de klant van InterMedia NV.

 

Cookies

InterMedia NV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen er uitsluitend voor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren voor jouw volgend bezoek. InterMedia NV vraagt je hiervoor om toestemming op het moment dat je de website van InterMedia NV bezoekt. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Google Analytics

Op de website van InterMedia NV wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om te meten hoe vaak en op welke wijze de website wordt bezocht. Om deze meting te verrichten zal Google bepaalde informatie, zoals jouw IP-adres, opslaan op haar servers in de Verenigde Staten. De privacyverklaring van Google kan hier worden geraadpleegd. InterMedia NV heeft Google in dit kader niet toegestaan om de verkregen informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de dienstverlening aan InterMedia NV.

Facebook

De inhoud van sommige pagina’s binnen de website van InterMedia NV kan worden gedeeld via Facebook. Bij het delen slaat Facebook cookies op op je computer. Facebook kan in dit geval tevens persoonsgegevens van je verwerken. Om na te gaan wat Facebook met deze gegevens kan doen, kan de privacyverklaring van Facebook worden geraadpleegd. InterMedia NV heeft hier geen invloed op en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

 

Nieuwsbrief

InterMedia NV stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief (e-mail) naar klanten, prospects en lezers van de verschillende magazines over nieuws over InterMedia, acties, de laatste trends en andere aanverwante zaken. InterMedia NV voegt je slechts toe aan het contactbestand als je daar expliciet toestemming voor gegeven hebt of wanneer je klant wordt van InterMedia NV. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. De database die hiervoor wordt gebruikt, wordt in geen enkel geval aan derden verstrekt.

 

Contactgegevens

Als je vragen hebt over onze privacyverklaring, neem dan contact op via info@intermedia.be. Aanvullende informatie over hoe we met persoonsgegevens omgaan kunt vinden in ons privacybeleid. Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in de te dienen bij de Privacy Commissie.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van InterMedia NV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van InterMedia in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan. InterMedia NV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website www.intermedia.be

InterMedia werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. InterMedia geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. InterMedia biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van InterMedia staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door InterMedia niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Wijzigingen

InterMedia zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. InterMedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of beëindiging van haar website. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van InterMedia.

Contacteer ons

InterMedia

Hondstraat 18

3582 Koersel, België

T 011 76 77 18

F 011 76 77 19

info@intermedia.be